1. Inleiding

Bescherming van privacy van haar gasten is een belangrijke kernwaarde in de dienstverlening van HotelMoment.nl. Om die reden gaan wij ook integer, transparant en zorgvuldig om met de aan onze in bewaring gegeven persoonsgegevens.

 

HotelMoment.nl verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens HotelMoment.nl verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wél is deze verklaring van toepassing op onze actiewebsites, zoals www.hotelmomentvoucher.com en www.hotelmomentactie.nl/wibra of /etos. Wij raden je aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

HotelMoment.nl, gevestigd aan de Buizerdlaan 2 te Nieuwegein is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens.

 

Indien je vragen hebt over de inhoud van de privacyverklaring, kun je je wenden tot HotelMoment.nl. Bereikbaar via info@hotelmoment.nl

 

 2. Persoonsgegevens

 

HotelMoment.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

 

Boeking- en verblijfsgegevens

Indien je een boeking wilt plaatsen bij HotelMoment.nl kan dat via de actiewebsites. Via het platform op www.hotelmoment.nl kun je géén directe boeking doen. De boeking doe je via het kanaal waar HotelMoment.nl promotie voor doet. Let erop dat er op de verschillende kanalen die HotelMoment.nl aanbiedt, andere privacyvoorwaarden gelden dan op HotelMoment.
Voor de actiewebsites van HotelMoment geldt, om de boeking te kunnen plaatsen heeft HotelMoment.nl je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, of u 18 jaar of ouder bent, dag van aankomst en vertrek en (in sommige situaties) uw betalingsgegevens nodig. Als de hotels een beleid hanteren dat de gast rechtstreeks bij het hotel mogen betalen, vragen wij niet om jouw betalingsgegevens. Eventueel kunnen wij om aanvullende gegevens vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of voorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van jouw toestemming, om jou beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden of dieetwensen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om jouw identiteit te controleren. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële doeleinden. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden wordt je e-mailadres eenmalig ingeschreven op de nieuwsbrief van HotelMoment.nl, waar je op de hoogte wordt gehouden van onze beste acties en aanbiedingen. Je kan je op elk moment weer gerust uitschrijven.

 

Website analyse

HotelMoment.nl analyseert het bezoek op de HotelMoment.nl website om de functionaliteiten van deze website continue te kunnen verbeteren. Via onze website worden de ‘analytics’ cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Het klikgedrag op de website is geheel geanonimiseerd, dus jouw naam zal nooit verschijn. Bekijk voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.

Indien je via de website een reservering plaatst worden je boekingsgegevens opgeslagen in de statistieken van HotelMoment.nl. Deze gegevens worden gebruikt om het toekomstig aanbod van HotelMoment.nl te bepalen. Ook deze gegevens zijn geanonimiseerd. Indien je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunnen je boekingsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.

 

3. Ontvangers

Wij delen je persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten HotelMoment.nl, behalve in een van de volgende omstandigheden.

 

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van je reservering. Indien je een boeking hebt gedaan bij een hotel, ontvangt het desbetreffende hotel jouw persoonsgegevens vanuit HotelMoment.nl. Ieder hotel is zelf verantwoordelijk hoe zij met de ontvangen persoonsgegevens omgaan. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDEAL betalingen.

 

Voor externe verwerking

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners, c.q. IT-leveranciers, zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 

 

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

 

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij je persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van art. 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. HotelMoment.nl maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

4. Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om je persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

 

5. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswisseling, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe.

 

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Bij jouw verzoek dien je jezelf te identificeren door middel van een kopie van (de minimaal benodigde gegevens van) je identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van je hebben verwerkt en wij geven jou daar ook een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen.

 

Verbetering of aanvulling

Als je inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kan je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring.

 

Gegevenswissing

Je kan ons verzoeken je persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • Je trekt je toestemming voor verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • Je maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om je bezwaar niet te honoreren;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt
  • Wij moeten je persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting wissen.

 

Beperking verwerking

Als je een onjuistheid of onvolledigheid in je persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij je verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om beperking van de verwerking van je gegevens vragen als je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van je beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

 

Overdracht digitale data

Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij je gegevens met jouw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met jou hebben verwerkt, heb je het recht om ons een kopie van deze gegevens te vragen. Je kan ons in die gevallen ook vragen je gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

 

Bezwaar

Je mag ten alle tijden bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van je gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

 

Uitoefenen rechten

Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres info@HotelMoment.nl. HotelMoment.nl behandelt je verzoek zo snel als mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst. Indien er meer tijd nodig is voor de behandeling van het verzoek, dan laat HotelMoment.nl dit binnen een maand weten.

 

6. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuist informatie bevat. HotelMoment.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar de websites van derden.

 

7. Klachten

Als je vindt dat HotelMoment.nl jou niet op de juiste manier helpt, dan heb je recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kun je lezen hoe je een klacht kunt indienen.

 

8. Overig

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

 

Contact

HotelMoment.nl

Buizerdlaan 2

3435 SB Nieuwegein

info@hotelmoment.nl

 

Privacy Statement HotelMoment  versie 2.2 april 2020