Privacyverklaring website

 

  1. Inleiding

Bescherming van privacy van haar gasten is een belangrijke kernwaarde in de dienstverlening van HotelMoment.nl. Om die reden gaan wij ook integer, transparant en zorgvuldig om met de aan onze in bewaring gegeven persoonsgegevens.

HotelMoment.nl verwerkt dagelijks informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens HotelMoment.nl verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden. Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

HotelMoment.nl, gevestigd aan de Buizerdlaan 2 te Nieuwegein is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot HotelMoment.nl. Bereikbaar via info@HotelMoment.nl

 

 

Persoonsgegevens

 

HotelMoment.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

 

 

Boeking- en verblijfsgegevens

 

Indien u een boeking wilt plaatsen bij HotelMoment.nl kan dat via www.HotelMoment.nl  of telefonisch. Om de boeking te kunnen plaatsen heeft HotelMoment.nl uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, of u 18 jaar of ouder bent, dag van aankomst en vertrek en (in sommige situaties) uw betalingsgegevens nodig. Als de hotels een beleid hanteren dat de gast in het hotel mag betalen, vragen wij niet om uw betalingsgegevens. Eventueel kunnen wij om aanvullende gegevens vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals uw nationaliteit of voorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden of dieetwensen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële doeleinden. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden wordt uw emailadres eenmalig ingeschreven op de nieuwsbrief van HotelMoment.nl, waar u op de hoogte wordt gehouden van onze beste acties en aanbiedingen. U kunt zich op elk moment weer gerust uitschrijven.

 

 

Website analyse

 

HotelMoment.nl analyseert het bezoek op de HotelMoment.nl website om de functionaliteiten van deze website te kunnen verbeteren. Via onze website worden de ‘analytics’ cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. De gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Het klikgedrag op de website is geheel geanonimiseerd. Bekijk voor meer informatie hierover het privacybeleid van Google, alsmede het privacybeleid van Google Analytics.

 

Indien u via de website een reservering plaatst worden uw boekingsgegevens opgeslagen in de statistieken van HotelMoment.nl. Deze gegevens worden gebruikt om het toekomstig aanbod van HotelMoment.nl te bepalen. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunnen uw boekingsgegevens worden gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.

 

 

Ontvangers

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten HotelMoment.nl, behalve in een van de volgende omstandigheden.

 

 

Uitvoering van een overeenkomst

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken van uw reservering. Indien u een boeking heeft gedaan bij een hotel, ontvangt het desbetreffende hotel uw persoonsgegevens vanuit HotelMoment.nl. Ieder hotel is zelf verantwoordelijk hoe zij met de ontvangen persoonsgegevens omgaan. Indien het noodzakelijk is voor de betaling van boekingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van i-Deal betalingen.

 

 

 

Voor externe verwerking

 

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners, c.q. IT-leveranciers, zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 

Als u gebruik maakt van een Fletcher Hotel worden uw persoonsgegevens aan Hotelbon verstrekt ten behoeve van servicecalls. Hotelbon B.V. is een onderdeel van Fletcher Hotels.. In deze éénmalige servicecall vragen zij naar uw ervaring bij Fletcher Hotels en bieden zij u, indien gewenst, een aantrekkelijk aanbod.

 

 

Om juridische redenen

 

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

 

 

 

Wettelijke verplichting

 

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van art. 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. HotelMoment.nl maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

 

 

 

Uw rechten

 

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswisseling, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe.

 

 

Recht van inzage

 

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van (de minimaal benodigde gegevens van) uw identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en wij geven u daar ook een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen.

 

 

 

Verbetering of aanvulling

 

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.

 

 

 

Gegevenswissing

 

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 

  • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • U trekt uw toestemming voor verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt
  • Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichting wissen.

 

 

Beperking verwerking

 

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons heeft gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

 

 

 

Overdracht digitale data

 

Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht om ons een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

 

 

 

Bezwaar

 

U mag ten alle tijden bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

 

 

 

Uitoefenen rechten

 

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@HotelMoment.nl. HotelMoment.nl behandelt uw verzoek zo snel als mogelijk, in ieder geval binnen een maand na ontvangst.. Indien er meer tijd nodig is voor de behandeling van het verzoek, dan laat HotelMoment.nl dit binnen een maand weten.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuist informatie bevat. HotelMoment.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar de websites van derden.

 

 

Klachten

 

Als u vindt dat HotelMoment.nl u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen.

 

 

Overig

 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

 

 

Contact

 

HotelMoment.nl
Buizerdlaan 2
3435 SB Nieuwegein
0347-329092
info@HotelMoment.nl.nl

 

 

 

Privacy Statement HotelMoment  versie 2.1 november 2019